Wynagrodzenie za służebność przesyłu

Cze 11, 2016 | 0 komentarzy

Urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej itp. zazwyczaj posadowione są na nieruchomościach nienależących do przedsiębiorstw przesyłowych. Rozwiązaniem tego stanu miała być nowelizacja kodeksu cywilnego z 3 sierpnia 2008 r. Wprowadziła ona do polskiego prawa instytucję służebności przesyłu. Polega ona na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem wyżej przedstawionych urządzeń.
 
Ustanowienia służebności przesyłu może żądać zarówno właściciel nieruchomości jak i instalacji. Następuje ono na podstawie: 1) umowy, 2) orzeczenia sądu, 3) decyzji administracyjnej.
 
Ustanowienie służebności przesyłu może nastąpić zarówno odpłatnie jak i nieodpłatnie. Jeżeli dochodzi do tego na drodze sądowej, jest ona ustanawiana za wynagrodzeniem.
 
Wynagrodzenie należy się w takiej sytuacji właścicielowi nieruchomości obciążonej za samo ustanowienie służebności przesyłu. Ma zrekompensować ograniczania w korzystaniu z nieruchomości. Należy się nawet wówczas, gdy urządzenia przesyłowe nie wyrządziły żadnej szkody. Potwierdził to ostatnio Sąd Najwyższy.
 
Jeżeli właściciel poniósł dodatkowo szkodę (np. nie może zabudować nieruchomości ze względu na „słupy i kable”) to należy mu się dodatkowe odszkodowanie. Opowiada ono poniesionej szkodzie.
 
Wiedzieć należy, że zakład przesyłowy może zasiedzieć służebność. W zależności od dobrej albo złej wiary jest to termin 20 albo 30 letni. Kwestia ta wymaga jednak wyjaśnienia. Jeśli na nieruchomości posadowione są urządzenia przesyłowe np. od 1955 r., nie oznaczać to wcale musi zasiedzenia służebności! Początek biegu wyżej wskazanych terminów zasiedzenia to dopiero 1 luty 1989 r. (a nawet 7 stycznia 1991 r.) Poprawia to sytuację właścicieli nieruchomości obciążonych urządzeniami przesyłowymi od wielu, wielu lat.
 
W sporach z przedsiębiorstwami przesyłowymi, sytuacja właścicieli nieruchomości wydaje być się wzmocniona z jeszcze jednej przyczyny. Ostatecznie przesądzi to w najbliższym czasie Sąd Najwyższy. Wskazać jednak należy, że roszczenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przedawniają się już po 3 latach. Oznacza to, że jeśli do dnia 3 sierpnia 2011 r., przedsiębiorstwo przesyłowe nie podjęło odpowiednich kroków prawnych, roszczenie o ustanowienie służebności przesyłu, jest już przedawnione.
 
Podsumowując. Należy wskazać, że właściciele nieruchomości obciążonych „słupami i kablami” mają możliwości rekompensaty za, niejednokrotnie bardzo uciążliwą, ingerencję w ich prawo własności. Nowe przepisy o służebności przesyłu wcale tego nie wykluczają. Należy jednak dysponować odpowiednią wiedzą.
 
Przedsiębiorstwa przesyłowe zawsze korzystają z profesjonalnej obsługi prawnej. Cieszy jednak coraz większa w tej materii świadomość właścicieli nieruchomości. Adwokat to gwarancja wyrównania szans w każdej formie kontaktów z gigantami branż przesyłowych. A w sądowej zwłaszcza.

Zobacz nasze pozostałe wpisy:

Zamówienia publiczne i baza konkurencyjności

  Kancelaria zajmuje się pomocą prawną w zakresie zamówień publicznych i oferuje pełną obsługę prawną Zamawiających i Wykonawców. Doradzamy jak profesjonalnie przeprowadzić proces zamówienia publicznego oraz jak wziąć udział w zamówieniu publicznym, gwarantując...

czytaj dalej

Firmy windykacyjne tracą kontrolę nad starymi długami nabytymi od Banku

Roszczenie firm windykacyjnych wynikające z kupionego długu stwierdzonego Bankowego Tytułu Wykonawczego (BTW) przedawnia się z upływem 3 lat od daty wystawienia BTW, nawet po wszczęciu egzekucji komorniczej stwierdził Sąd Najwyższy w swej uchwale z dnia 26 czerwca 2016 roku sygnatura III CZP 29/16. Powyższe orzeczenie pozwoli wielu dłużnikom walczyć z przedsiębiorstwami skupującymi masowo wierzytelności bankowe. Do tej pory sądy powszechne stały na stanowisku, że egzekucja wszczęta na podstawie BTW przerywa bieg terminu przedawnienia. W praktyce oznacza, to że wiele wypowiedzianych kredytów i zobowiązań bankowych nie trzeba w ogóle spłacać powołując się na zarzut przedawnienia.

czytaj dalej

Zapłata za słupy i kable na nieruchomości

Zgodnie z kodeksem cywilnym, właściciel może, zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa, korzystać z rzeczy z wyłączeniem innych osób. Granice tych uprawnień wyznaczają ustawy i zasady współżycia społecznego.

czytaj dalej