Możliwy nierówny podział majątku wspólnego

utworzone przez

Równy podział majątku po rozwodzie jest zasadą prawną wynikającą z kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Pominięcie powyższego wskazania jest jednak możliwe i wówczas winno zostać sprecyzowane w formie roszczenia procesowego zgłoszonego w sprawie o podział majątku wspólnego. Podstawą faktyczną zgłoszenia takiego żądania jest ustalenia z którego wynika, że mąż lub żona w sposób rażący i uporczywy nie przyczyniali się do powiększenia wspólnego majątku, stosownie do swoich sił i możliwości zarobkowych. W tym doprowadzali do marnotrawienia tego majątku.

Pamiętać jednak należy, że kodeks w tym kontekście dowartościował osobiste starania małżonka w zakresie wychowania dzieci lub prowadzenia gospodarstwa domowego. Fakt poświęcenia się wychowaniu dzieci i prowadzeniu domu wyklucza nierówne udziały, chociażby małżonek ten nie podejmował pracy zarobkowej.

W prawidłowo funkcjonującym małżeństwie usprawiedliwione są równe udziały w majątku wspólnym, nawet jeśli małżonkowie w różnym stopniu przyczynili się do jego powstania. Założenie  powyższe upada, gdy związek małżeński przestaje prawidłowo funkcjonować, a jeden z małżonków rażąco lub uporczywie narusza swoje obowiązki wobec rodziny. Przyjęcie w takich okolicznościach równości udziałów małżonków w majątku wspólnym kolidowałoby z zasadami współżycia społecznego, względami natury etycznej. Okoliczności, które oceniane z punktu widzenia zasad współżycia społecznego sprzeciwiają się przyznaniu jednemu z małżonków korzyści z tej części majątku wspólnego, do powstania której małżonek ten się nie przyczynił, należy rozumieć właśnie jako ważne powody

Ważnymi powodami mogą być:

-hazard, alkoholizm, narkomania, dokonywanie ryzykowanych działań finansowych bez zgody drugiego małżonka.

Sąd w przypadku ustalenia nierównych udziałów czyni to to procentowo, zdarza się również sytuacje w których to małżonek w ogóle może zostać pozbawiony udziału w majątku wspólnym.

Podkreślić należy, że nie można żądać ustalenia nierównych udziałów w poszczególnych składnikach majątku, obejmuje on cały majątek.

Roszczenie o nierówne udziały zgłosić można w sprawie o podział majątku wspólnego lub odrębnym powództwem procesowym jednak nie później niż do zakończenia sprawy o podział majątku wspólnego. To drugie rozwiązanie jest jednak w zasadzie niestosowane, z uwagi na jego nieopłacalność w zakresie ponoszenia kosztów sądowych.

 

 

Zobacz nasze pozostałe wpisy: