Kontakty z małoletnimi dziećmi w czasie epidemii Koronowirusa.

utworzone przez

 

W ostatnim czasie, w związku z epidemią Koronowirusa klienci Kancelarii zaczęli sygnalizować problem z utrudnianiem im kontaktów z dziećmi w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną. W jednej ze znanych mi sytuacji matka dziecka posunęła się do tego, że zupełnie uniemożliwiła osobisty kontakt ojca z dwójką  dzieci w wieku szkolnym, tłumacząc się obawą zarażania dzieci, zezwoliła jedynie na kontakt na odległość za  aplikacji Whatsup. Dodać należy, że oboje małżonkowie mieszkają w Warszawie na tej samej dzielnicy. Do tej chwili  kontakty ojca z w zasadzie przebiegały prawidłowo, aczkolwiek już w przeszłości w trakcie separacji faktycznej stron dochodziło do prób reglamentowania kontaktów ojca z dziećmi.  Od wydania prawomocnego wyroku rozwodowego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, w którym szczegółowo został określony sposób kontaktu ojca z dziećmi, strony honorowały wyrok Sądu. Postawa matki, przy której ustalone jest miejsce stałego pobytu dzieci, uległa diametralnej zmianie od 16 marca 2020 r, kiedy to nie wyraziła zgody na dalsze osobiste kontakty ojca z dziećmi. Tłumaczenie takiego zachowania było oczywiście jedno – Koronawirus.

 

Ojciec zwrócił się więc do Kancelarii z następującymi pytaniami:

  1. Czy postępowanie matki jest zgodne z prawem?
  2. Jeżeli nie, jak może bronić się przed takim postępowaniem ze strony drugiego rodzica i przywrócić dotychczasowe kontakty z dzieckiem?

 

Ad. 1 

Działanie matki jest bezprawne. Zgodnie z art. 113 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (dalej krio) „Niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów. Art. 113 § 2 krio określa sposoby tych kontaktów, preferując kontakty osobiste jako najważniejsze z uwagi na dobro dziecka : „Kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) i bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej.

Ograniczenie kontaktów z dzieckiem (ustalonych przez strony w porozumieniu opiekuńczo – wychowawczym lub określonych w prawomocnym wyroku sądu lub postanowieniu o zabezpieczeniu kontaktów), zgodnie z art. 1132 § 1 może nastąpić jedynie w oparciu o decyzję sądu rodzinnego i tylko i wyłącznie wtedy gdy wymaga tego dobro dziecka.

Postępowanie matki dziecka jest zatem niezgodne z obowiązującymi normami prawa rodzinnego, albowiem na podstawie jej samowolnej decyzji nie może ograniczyć w jakikolwiek sposób kontaktów ojca z małoletnim dziećmi stron. Postępowanie takie jest niezgodne z dobrem dziecka i wskazuję, na bezzasadne przekonanie matki o jej uprzywilejowanej pozycji w zakresie obszaru decyzyjnego dotyczącego dziecka. Tymczasem w relacji tej oboje rodzice dysponują tymi samymi uprawnieniami i są względem siebie równi. Epidemia Koronowirusa jest sytuacją wyjątkową, ale nie może być traktowana jako pretekst do utrudniania kontaktów drugiego rodzica z dziećmi. W takiej sytuacji rodzice powinny ze sobą współpracować i podejmować starania, by ten trudny czas przysłużył się do pogłębienia relacji z dziećmi. W trosce o ich zdrowie, należy podejmować wszystkie środki ostrożności obowiązujące w czasie epidemii. Rodzice mogą wypracować czasowe porozumienia co do zmiany formy kontaktów, ich częstotliwości czy też miejsca wykonania, jednak winno to się odbywać za zgodą matki i ojca nie zaś pod dyktat tylko jednej strony. Załatwiając to odmiennie podejmując takie działania matka dziecka naraża się dodatkowo na przykre konsekwencje prawne.

 

Ad. 2

W takiej sytuacji ojciec winien podjąć  pilne działanie w kierunku interwencji sądowej i egzekucji zasądzonych kontaktów.  Postępowanie takie jest dwuetapowe. Pierwszy  polega na zagrożeniu rodzicowi, który nie stosuje się do orzeczenia sądowego, zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej drugiemu rodzicowi. Drugi etap polega natomiast na nakazaniu rodzicowi zapłaty tej sumy. Wskazać również należy, że postępowanie w zakresie egzekucji kontaktów inicjowane jest przez odpowiedni wniosek skierowany do Sądu Rejonowego – Wydziału Rodzinnego, w okręgu którego dziecko mieszka. Podkreślić należy, że w aktualnej sytuacji panującej w wymiarze sprawiedliwości, we wniosku tym koniecznie należy zawrzeć wniosek o potraktowanie tej sprawy jako pilnej. Opłata sądowa od takiego wniosku to 40 zł.

 

Zagrożenie nakazaniem zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej

Jak wskazano powyżej, egzekucja postanowienia o kontaktach z dzieckiem zaczyna się od zagrożenia nakazaniem zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej za niewywiązywanie się z orzeczenia sądu. Co istotne, wniosek w tym przedmiocie można skierować zarówno w stosunku do osoby, u której dziecko stale przebywa, jak również do osoby, która jest uprawniona do kontaktów z dzieckiem. We wniosku należy opisać sytuacje utrudniania kontaktów z dzieckiem bądź niewywiązywania się z obowiązku utrzymywania kontaktów. Orzeczenie zapada po wysłuchaniu przez sąd rodzinny stron postępowania. Na postanowienie przysługuje zażalenie.

 

Nakazanie przez sąd zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej

Jeżeli, mimo zagrożenia zapłatą oznaczonej sumy pieniężnej, rodzic w dalszym ciągu nie będzie  się ze swojego obowiązku, wówczas należy złożyć do Sądu  drugi wniosek o nakazanie zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej. Nakazanie zapłaty analogicznie do zagrożenia nakazaniem zapłaty zostanie orzeczone, jeżeli naruszenie obowiązków wynikających z orzeczenia w przedmiocie kontaktów z dzieckiem będzie zawinione. Suma, której możemy żądać, powinna być obliczona stosownie do liczby dokonanych naruszeń.

 

Zwrot wydatków poniesionych w związku z przygotowaniem do kontaktów

Jeśli do kontaktu nie doszło wskutek niewykonania bądź niewłaściwego wykonania przez osobę, pod której pieczą dziecko pozostaje, wówczas sąd przyzna od tej osoby uprawnionemu do kontaktu zwrot jego uzasadnionych wydatków poniesionych w związku z przygotowaniami podjętymi celem realizacji orzeczonych kontaktów z dzieckiem. Do uzasadnionych kosztów można zaliczyć w szczególności koszty dojazdu do miejsca zamieszkania dziecka.

Reasumując  epidemia Koronowirusa, nie jest powodem do samowolnego ograniczenia czy uniemożliwienia kontaktów rodzica z którym dzieci nie przebywają, w takie sytuacji w pierwszej kolejności należy podjąć starania w kierunku polubownego załatwienia sprawy jeżeli to nie odniesie rezultatu, należy podjąć działania sądowego. By zapewnić sobie jak najszybsze efekty takiego działania doradzam skorzystania z usług kancelarii adwokackiej, która na co dzień specjalizuję się w problematyce spraw rodzinnych.

Zobacz nasze pozostałe wpisy:

Problem uszczuplania i ukrywania majątku przed rozwodem

Kiedy małżonkowie są skonfliktowani, a myśli o rozwodzie przyświecają obojgu, często szczególnie w przypadku par dobrze sytuowanych finansowo, zaczynają się bezprawne działania zmierzające do ukrycia lub uszczuplenia majątku wspólnego. Takim działaniom przyświeca...

czytaj dalej

Solidarna odpowiedzialność Inwestora i Generalnego Wykonawcy za wynagrodzenie należne Podwykonawcy

W obrocie gospodarczym, zwłaszcza przy dużych i skomplikowanych procesach budowlanych, powszechną praktyką jest angażowanie osób trzecich przy realizacji robót stanowiących część całego procesu inwestycyjnego. Dochodzi wówczas do zawarcia odrębnej umowy, której stronami są generalny wykonawca oraz podwykonawca, podlegający jego wyłącznemu kierownictwu w trakcie wykonania zobowiązania.

czytaj dalej