Naczelny Sąd Administracyjny w swym wyroku z dnia 17 lutego 2017 roku (sygn. II OSK 1382/15)  jest zdania, że o charakterze działki – budowlana, czy rolna, nie przesądza aktualny, rzeczywisty sposób jej wykorzystania, lecz także jej budowlane lub niebudowlane przeznaczenie. Nie ulega wątpliwości, że działka I. i J.D aczkolwiek rolna, ma przeznaczenie budowlane, o czym świadczy istniejąca, ostateczna decyzja ustalająca warunki zabudowy tej nieruchomości. Stanowisko to znajduje potwierdzenie w treści art. art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Według tego przepisu działka budowlana to nieruchomość gruntowa lub działka gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego. Powyższe konstatacja na tle przywołanych przez Sąd przepisów jak również ustawy o gospodarce nieruchomościami jest zasadna i prawidłowa. Powyższe rozstrzygnięcie ma doniosłe znacznie na rynku inwestorskiego w Polsce i przecina niekorzystne interpretacje przyjmowane przez  urzędy w procesie budowlanym.